Udostępnianie informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowych Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (do pobrania pod tekstem)
 • Miejscem złożenia dokumentów jest siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie.

Wniosek ten, podobnie jak inna korespondencja kierowana do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, może być doręczona:

1) w formie papierowej:

 • pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie, ul. Warszawska 12a, 35-205 Rzeszów,
 • osobiście, poprzez złożenie dokumentów w sekretariacie Urzędu (pokój 006).

2) elektronicznie – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 971 z późn. zm.):

 • osobiście, na elektronicznych nośnikach danych (pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0 lub płyta CD/DVD) w godzinach pracy Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie, w sekretariacie Urzędu (pokój 006),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: biuro@rzeszow.wif.gov.pl,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie na platformie ePUAP (w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP).

Godziny otwarcia urzędu:

 • Poniedziałek: 7.30-15.30
 • Od wtorku do piątku: 7.00 – 15.00

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

 • /wif-rzeszow/SkrytkaESP
 • /wif-rzeszow/skrytka

Opłaty:

 • Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.
 • Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. 2015 poz 2058).

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Podmiot udostępniający Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
Wytworzył Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
Opublikował Adam Zimny
Data wytworzenia 23.10.2018
Data publikacji 23.10.2018
Data aktualizacji 20.02.2020 9:56
Plik Data dodania Pobrania
pdf Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 20.02.2020 09:55 619
doc Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 20.02.2020 09:55 600