Pacjent w aptece

APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE są placówkami ochrony zdrowia publicznego uprawnioną do zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły wymienione w art. 86 ust.8 PF. Apteki ogólnodostępne mogą prowadzić obrót również produktami wymienionymi w art. 72 ust. 5 PF pod warunkiem, że będą one na wydzielonych stoiskach opisane w sposób wskazujący pacjentom, że nie są to produkty lecznicze i ich przechowywanie i sprzedaż nie będą przeszkadzać w podstawowej działalności apteki. Apteki ogólnodostępne mogą być prowadzone tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki (art. 99 ust. 1 PF) a jego udzielenie, odmowa, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego ( art. 99 ust. 2 PF). Wykaz wszystkich aptek znajdujących na terenie woj. podkarpackiego znajduje się w zakładce “Rejestry i ewidencje -> Rejestr podmiotów” oraz w Krajowym Rejestrze Aptek.

PF – dot. ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

ŚOZ – dot. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

RMZ – dot. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty.

NFZ – dot. ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

AsortymentZgodnie z art. 95 ust.1 PF – apteki są zobowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokajania potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności ze szczególnym uwzględnieniem leków refundowanych, na które ustalono limit ceny na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 95 ust.3 PF jeżeli w aptece brak poszukiwanego produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, kierownik apteki powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem.
Odmowa wydania leku z aptekiZgodnie z art. 96 ust. 5 PF – farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego:1. jeżeli jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta,2. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt leczniczy może być zastosowany w celu pozamedycznym,3. w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania,4. jeżeli zachodzi konieczność dokonania zmian składu recepturowego w recepcie, do których farmaceuta lub technik farmaceutyczny nie posiada uprawnień i nie ma możliwości porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept,5. jeżeli od dnia sporządzenia leku recepturowego upłynęło co najmniej 6 dni,6. osoba która przedstawiła receptę do realizacji nie ukończyła 13 roku życia,7. zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby dla której została wystawiona recepta.
Odmowa zwrotówZgodnie z art. 96 ust. 7 PF – produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem (zgodnie z art. 96 ust. 8 PF) tych, których dotyczy wada jakościowa, niewłaściwe ich wydanie lub sfałszowanie produktu leczniczego.
Terminy ważnościZgodnie z art. 66 PF produkty lecznicze mogą znajdować się w obrocie w ustalonym dla nich terminie ważności.
Sprzedaż wysyłkowaZgodnie z art. 68 ust. 3-3m PF – dopuszczana jest sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych (przez apteki i punkty apteczne), ale jedynie tych wydawanych bez przepisu (recepty) lekarza.
Wykaz aptek prowadzących sprzedaż wysyłkową znajdujących się na terenie woj. podkarpackiego dostępny jest w zakładce “Rejestry i ewidencje -> Sprzedaż wysyłkowa” oraz w Krajowym Rejestrze Aptek
Tańsze odpowiedniki leków i wyrobów medycznychZgodne z art. 44 ust. 1 NFZ osoba wydająca lek, środek specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny objęty refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej. Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku. Zgodnie z art. 44 ust. 2 NFZ apteka ma obowiązek na żądanie świadczeniobiorcy wydać lek, o którym mowa w ust. 1 środek specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny objęty refundacją, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie.
Opłata w porze nocnejZgodnie z § 1 RMZ ustalona została maksymalna wysokość dopłaty pobieranej przez aptekę za ekspedycję leków w porze nocnej, niezależnie od ilości wydanych produktów leczniczych lub realizowanych recept, w wysokości jednokrotnej opłaty ryczałtowej w wysokości 3.20 zł. Zgodnie z § 2 RMZ opłaty, o której mowa w § 1, nie pobiera się za wydanie: środków odurzających, antybiotyków, produktów leczniczych przepisanych na recepcie, na której zamieszczono adnotację “cito” lub inną równoznaczną, jeżeli realizacja recepty następuje w porze nocnej w dniu jej wystawienia lub w dniu następnym.


Podmiot udostępniającyWojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
WytworzyłMonika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
OpublikowałAdam Zimny
Data wytworzenia24.01.2024
Data publikacji24.01.2024
Data aktualizacji24.01.2024 14:14