Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie odbywa się zgodnie z postanowieniami:

  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków,
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie i w delegaturach.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje osobiście osoby w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach pracy urzędu. W przypadku nieobecności Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego osoby przyjmowane są przez inspektora farmaceutycznego posiadającego upoważnienie do zastępowania Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

W razie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora termin wizyty ustala pracownik sekretariatu.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaxu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skarga lub wniosek zgłoszone zostają ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, dane wnoszącego skargę oraz zwięzły opis treści sprawy.

Przychodząca korespondencja rejestrowana jest przez Sekretariat w Dzienniku Korespondencji a następnie – zgodnie z właściwością – przekazywana do odpowiednich komórek organizacyjnych.

 

Techniczne wymagania

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych akt rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji i zakresu działania archiwów zakładowych określone w nim techniczne wymagania dotyczące odwzorowań i wielkości przesyłek przekazywanych na informatycznych nośnikach danych określają także wymagania dla Wojewódzkiego Inspektoratu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny podpisuje pisma wychodzące z Inspektoratu, w czasie jego nieobecności pisma podpisuje jego zastępca lub upoważniony pracownik. Kierownicy Delegatur na podstawie posiadanych upoważnień podpisują pisma w sprawach nie zastrzeżonych do osobistej aprobaty Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.