Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 1. Korespondencja do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie może być kierowana w następujący sposób:
  • pismem złożonym osobiście w sekretariacie Urzędu,
  • listownie na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie lub Delegatur w Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (wymagane jest założenie profilu na platformie ePUAP).
 2. Przychodząca korespondencja rejestrowana jest przez sekretariat w dzienniku korespondencji a następnie – zgodnie z właściwością – przekazywana do odpowiednich komórek organizacyjnych.
 3. Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie oraz w delegaturach.
 4. Pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
  • być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danym w postaci elektronicznej,
  • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze pisma określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy tak nakazują,
  • zawierać adres elektroniczny wnoszącego pismo.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych akt rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji i zakresu działania archiwów zakładowych określone w nim techniczne wymagania dotyczące odwzorowań i wielkości przesyłek przekazywanych na informatycznych nośnikach danych określają także wymagania dla Wojewódzkiego Inspektoratu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
 6. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny podpisuje pisma wychodzące z Inspektoratu, w czasie jego nieobecności pisma podpisuje jego zastępca lub upoważniony pracownik. Kierownicy Delegatur na podstawie posiadanych upoważnień podpisują pisma w sprawach nie zastrzeżonych do osobistej aprobaty Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
 7. Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie odbywa się zgodnie z postanowieniami:
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków,
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Podmiot udostępniający Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
Wytworzył Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
Opublikował Adam Zimny
Data wytworzenia 23.10.2018
Data publikacji 23.10.2018
Data aktualizacji 15.05.2024 13:23