Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 • Administrator danych osobowych (ADO)

  Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą w Rzeszowie,
  ul. Warszawska 12a, 35-205 Rzeszów, tel. 17 8620545 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pana skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez: tel 17 8620545, e-mail iod@rzeszow.wif.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 • Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych przepisami prawa, wynikającymi z realizacji ustawowych zadań i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie,

 • Prawo do sprzeciwu

  W każdej chwili przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Okres przechowywania danych

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będziemy realizować zadania powierzone nam w ramach władzy publicznej.

 • Odbiorcy danych

  Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące usługi na rzecz ADO.

 • Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z  obowiązku  prawnego  i  nie  występują inne nadrzędne  prawne podstawy przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki   2,   00-193   Warszawa,
   www.uodo.gov.pl, kancelaria@uodo.gov.pl.
 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne i umożliwia realizację zadań w interesie publicznym przez Inspekcję farmaceutyczną. Dane wykraczające poza obowiązkowym zakres, podane są dobrowolnie.Metryka dokumentu

wytworzono:24.10.2018przez Adam Zimny
wprowadzono:24.10.2018przez Adam Zimny
zmodyfikowano20.02.2020przez Adam Zimny
podmiot udostępniający:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
osoba odpowiedzialna:Monika Urbaniak


Poprzednie wersje: