Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych osobowych (ADO)

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą w Rzeszowie,
ul. Warszawska 12a, 35-205 Rzeszów, tel. 17 8620545 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pana skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez: tel 17 8620545, e-mail iod@rzeszow.wif.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją ustawowych zadań nałożonych na Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w oparciu o art. 112 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 109 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w tym w szczególności z uwagi na realizację zadań związanych z kontrolowaniem aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, z kontrolowaniem obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, z opiniowaniem przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny lub placówkę obrotu pozaaptecznego, współpracę z samorządem aptekarskim i innymi samorządami, prowadzeniem rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych, kontrolowaniem działów farmacji szpitalnej w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych, z uwagi na wykonywanie zadań związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą, cofnięciem, stwierdzeniem wygaśnięcia lub przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, z uwagi na wykonywanie zadań związanych z udzieleniem zezwolenia na prowadzenie apteki szpitalnej, z uwagi na wykonywanie zadań związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą, cofnięciem lub stwierdzeniem wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego, a także zadań związanych z reklamą aptek i punktów aptecznych oraz skarg na działalność podmiotów kontrolowanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych opisanych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres podlegania przez Państwa przepisom krajowego prawa farmaceutycznego, w tym zwłaszcza ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawie z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców w zakresie związanym z prowadzoną przez Państwa działalnością farmaceutyczną, a po zakończeniu działalności w związku z wymaganą przepisami prawa archiwizacją dokumentów.

Powierzenie przetwarzania danych będzie realizowane poprzez zadania powierzone nam w ramach władzy publicznej.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące usługi na rzecz ADO.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z  obowiązku  prawnego  i  nie  występują inne nadrzędne  prawne podstawy przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Stawki   2,   00-193   Warszawa, www.uodo.gov.pl, kancelaria@uodo.gov.pl.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne umożliwia realizację zadań w interesie publicznym przez Inspekcję farmaceutyczną. Dane wykraczające poza obowiązkowym zakres, podane są dobrowolnie.

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rejestracji rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych, zarejestrowanych w systemie nagrywania rozmów telefonicznych, jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 12a, 35-205 Rzeszów.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1, e-mail: iod@rzeszow.wif.gov, telefonicznie: nr tel. 17 8620545.

Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i zapewnienia jakości obsługi klientów, zabezpieczenia interesu prawnego administratora danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń i zabezpieczenia materiału dowodowego, na podstawie zgody wyrażonej przez osobą, której dane dotyczą w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 12 m-cy od momentu zarejestrowania nagrania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które zostały uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych (nagrań rozmów telefonicznych) na podstawie art. 15 RODO,
 • usunięcia swoich danych (nagrań rozmów telefonicznych) z jej udziałem na podstawie art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawia art. 18. RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.  Stawki   2,
  00-193   Warszawa, uodo.gov.pl, kancelaria@uodo.gov.pl – na podstawie art. 77 RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z  podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

Podmiot udostępniający Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
Wytworzył Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
Opublikował Adam Zimny
Data wytworzenia 24.10.2018
Data publikacji 24.10.2018
Data aktualizacji 15.06.2023 14:46