Skargi i wnioski

Obowiązujące przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • zarządzenie w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Miejsce przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie

 • sekretariat Urzędu – tel. 17-862-05-45, fax.: 17-862-04-06
 • wszystkie komórki organizacyjne WIF (w tym w delegaturach)
 • e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
 • formularz na stronie internetowej

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje osobiście osoby w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach pracy urzędu. W przypadku nieobecności Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego osoby przyjmowane są przez inspektora farmaceutycznego posiadającego upoważnienie do zastępowania Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Wojewoda Podkarpacki w sprawie skarg i wniosków przyjmuje:

https://www.gov.pl/web/uw-podkarpacki/przyjmowanie-obywateli-w-sprawach-skarg-i-wnioskow

Podstawowe zasady dotyczące skarg i wniosków:

 • Zagwarantowane Konstytucją prawo składania skarg i wniosków do organów władzy publicznej, w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej, ma każdy obywatel.
 • Skargi są odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki w sprawach, w których nie ma możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego lub wystąpienia z powództwem do sądu.
 • Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeśli działa w granicach prawa. Skarżący lub wnioskodawca nie będzie mógł korzystać z tej ochrony, jeśli wniesione pismo (skarga, wniosek) będzie w rzeczywistości np. zniesławieniem, oszczerstwem lub zniewagą.
 • Skargi i wnioski możemy składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
 • W skardze należy precyzyjnie określić zarzuty i żądania oraz podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 • Anonimowe skargi i wnioski nie podlegają rozpatrzeniu.
 • Pisma w sprawach skarg i wniosków można przekazać do urzędu pocztą, w formie elektronicznej, faxem lub dalekopisem, a także mogą być wnoszone ustnie do protokołu, we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu.
 • O tym, czy dane pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (np. tytuł: skarga, wniosek). Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, właściwy organ wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, do jego wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 • Organ załatwiający skargę (wniosek) powinien rozpatrzyć sprawę bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, powinna być załatwiona w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwia się nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 • W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w ciągu miesiąca, właściwy organ obowiązany jest zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie ich załatwienia.
 • Skargi są załatwiane w samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością materialno-techniczną – zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 Kpa.
 • W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy.

Dodatkowo w poniedziałek pomiędzy godziną 15.30 a godziną 18.00 obsługa interesantów przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego odbywa się w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, ul. Warszawska 12a, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty, z określeniem przedmiotu sprawy.

Podmiot udostępniający Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
Wytworzył Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
Opublikował Adam Zimny
Data wytworzenia 23.10.2018
Data publikacji 23.10.2018
Data aktualizacji 24.04.2024 12:26