Skargi i wnioski


Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 12a, 35-205 Rzeszów.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1, e-mail: iod@rzeszow.wif.gov, telefonicznie: nr tel. 17 8620545.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO oraz ustawy z 14.06.1960.r. Kodeks postępowania administracyjnego, dział VIII Skargi i wnioski.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów
  o archiwizacji, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, w przypadku braku właściwości Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, wyłącznie organom które są właściwe do rozpatrzenia skargi lub wniosku.
 • Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora  z  obowiązku  prawnego  i  nie  występują inne nadrzędne  prawne podstawy przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul.  Stawki   2,   00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl, kancelaria@uodo.gov.pl.
 •  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wymagane przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i jest warunkiem rozpatrzenia złożonego wniosku.                           Obowiązujące przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
 • zarządzenie w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Miejsce przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie

 • sekretariat Urzędu – tel. 17-862-05-45, fax.: 17-862-04-06
 • wszystkie komórki organizacyjne WIF (w tym w delegaturach)
 • e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
 • formularz na stronie www

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje osobiście osoby w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach pracy urzędu. W przypadku nieobecności Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego osoby przyjmowane są przez inspektora farmaceutycznego posiadającego upoważnienie do zastępowania Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Podstawowe zasady dotyczące skarg i wniosków:

 • Zagwarantowane Konstytucją prawo składania skarg i wniosków do organów władzy publicznej, w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej, ma każdy obywatel.
 • Skargi są odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki w sprawach, w których nie ma możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego lub wystąpienia z powództwem do sądu.
 • Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeśli działa w granicach prawa. Skarżący lub wnioskodawca nie będzie mógł korzystać z tej ochrony, jeśli wniesione pismo (skarga, wniosek) będzie w rzeczywistości np. zniesławieniem, oszczerstwem lub zniewagą.
 • Skargi i wnioski możemy składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
 • W skardze należy precyzyjnie określić zarzuty i żądania oraz podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 • Anonimowe skargi i wnioski nie podlegają rozpatrzeniu.
 • Pisma w sprawach skarg i wniosków można przekazać do urzędu pocztą, w formie elektronicznej, faxem lub dalekopisem, a także mogą być wnoszone ustnie do protokołu, we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu.
 • O tym, czy dane pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (np. tytuł: skarga, wniosek). Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, właściwy organ wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, do jego wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 • Organ załatwiający skargę (wniosek) powinien rozpatrzyć sprawę bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt, powinna być załatwiona w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Sprawy szczególnie skomplikowane załatwia się nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 • W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w ciągu miesiąca, właściwy organ obowiązany jest zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie ich załatwienia.
 • Skargi są załatwiane w samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością materialnotechniczną – zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 • Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 Kpa.
 • W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy.