Menu główne

Status prawny

Regulamin organizacyjny

Przedmiot działalności

Organy i osoby

Struktura organizacyjna

Majątek
Informacje

Komunikaty

Ogłoszenia

Decyzje

Tryb działania

Skargi i wnioski

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Stan spraw

Udostępnianie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Sprawozdania WIF

Zamówienia publiczne

Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

Zgoda na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe

Zmiana kierownika apteki/punktu aptecznego/hurtowni farmaceutycznej

Opinia potwierdzająca spełnienie wymagań kadrowo-lokalowych przez placówkę obrotu pozaaptecznego

Zgoda na uruchomienie apteki szpitalnej / działu farmacji szpitalnej

Klauzula informacyjna

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenia o naborach

Wyniki naborów

Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym
w Rzeszowie


Wzory oświadczeń

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej dotycząca ochrony danych osobowych

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrolowane podmioty

Plan kontroli

Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacje ważne dla aptek

Informacje ważne dla pacjenta

Informacje ważne dla hurtowni

Informacje ważne dla podmiotów leczniczych

Informacje ważne o produktach leczniczych

Dyżury całodobowe aptek

Inne placówki

Inspektoraty w Polsce

Historia zmian

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW


Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie odbywa się zgodnie z postanowieniami:

  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków,
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie i w delegaturach.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przyjmuje osobiście osoby w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach pracy urzędu. W przypadku nieobecności Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego osoby przyjmowane są przez inspektora farmaceutycznego posiadającego upoważnienie do zastępowania Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

W razie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora termin wizyty ustala pracownik sekretariatu.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub za pomocą telefaxu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skarga lub wniosek zgłoszone zostają ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, dane wnoszącego skargę oraz zwięzły opis treści sprawy.

Przychodząca korespondencja rejestrowana jest przez Sekretariat w Dzienniku Korespondencji a następnie - zgodnie z właściwością - przekazywana do odpowiednich komórek organizacyjnych.

Techniczne wymagania
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych akt rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji i zakresu działania archiwów zakładowych określone w nim techniczne wymagania dotyczące odwzorowań i wielkości przesyłek przekazywanych na informatycznych nośnikach danych (załącznik nr 2 do instrukcji kancelaryjnej ) określają także wymagania dla Wojewódzkiego Inspektoratu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny podpisuje pisma wychodzące z Inspektoratu, w czasie jego nieobecności pisma podpisuje jego zastępca lub upoważniony pracownik. Kierownicy Delegatur na podstawie posiadanych upoważnień podpisują pisma w sprawach nie zastrzeżonych do osobistej aprobaty Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Autor: Monika UrbaniakOdsłon strony: 9108
Opublikował(a): Adam Zimny (25-10-2007, 13:14)Wersja do druku
Zmodyfikował(a): Adam Zimny (19-09-2017, 14:25)