Menu główne

Status prawny

Regulamin organizacyjny

Przedmiot działalności

Organy i osoby

Struktura organizacyjna

Majątek
Informacje

Komunikaty

Ogłoszenia

Decyzje

Tryb działania

Skargi i wnioski

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Stan spraw

Udostępnianie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Sprawozdania WIF

Zamówienia publiczne

Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

Zgoda na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe

Zmiana kierownika apteki/punktu aptecznego/hurtowni farmaceutycznej

Opinia potwierdzająca spełnienie wymagań kadrowo-lokalowych przez placówkę obrotu pozaaptecznego

Zgoda na uruchomienie apteki szpitalnej / działu farmacji szpitalnej

Klauzula informacyjna

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenia o naborach

Wyniki naborów

Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym
w Rzeszowie


Wzory oświadczeń

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej dotycząca ochrony danych osobowych

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrolowane podmioty

Plan kontroli

Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacje ważne dla aptek

Informacje ważne dla pacjenta

Informacje ważne dla hurtowni

Informacje ważne dla podmiotów leczniczych

Informacje ważne o produktach leczniczych

Dyżury całodobowe aptek

Inne placówki

Inspektoraty w Polsce

Historia zmian

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
 • Administrator danych osobowych (ADO)

  Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą w Rzeszowie,
  ul. Warszawska 12a, 35-205 Rzeszów, tel. 17 8620545 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 • Inspektor Ochrony Danych

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pana skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez: tel 17 8620545, e-mail iod@rzeszow.wif.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
 • Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych przepisami prawa, wynikającymi z realizacji ustawowych zadań i obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie,
 • Prawo do sprzeciwu

  W każdej chwili przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Okres przechowywania danych

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będziemy realizować zadania powierzone nam w ramach władzy publicznej.
 • Odbiorcy danych

  Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub świadczące usługi na rzecz ADO.
 • Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne i umożliwia realizację zadań w interesie publicznym przez Inspekcję farmaceutyczną. Dane wykraczające poza obowiązkowym zakres, podane są dobrowolnie.
Autor: Monika UrbaniakOdsłon strony: 84
Opublikował(a): Adam Zimny (16-10-2018, 13:44)Wersja do druku
Zmodyfikował(a): Adam Zimny (24-10-2018, 12:49)