Menu główne

Status prawny

Regulamin organizacyjny

Przedmiot działalności

Organy i osoby

Struktura organizacyjna

Majątek
Informacje

Komunikaty

Ogłoszenia

Decyzje

Tryb działania

Skargi i wnioski

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Stan spraw

Udostępnianie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Sprawozdania WIF

Zamówienia publiczne

Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

Zgoda na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe

Zmiana kierownika apteki/punktu aptecznego/hurtowni farmaceutycznej

Opinia potwierdzająca spełnienie wymagań kadrowo-lokalowych przez placówkę obrotu pozaaptecznego

Zgoda na uruchomienie apteki szpitalnej / działu farmacji szpitalnej

Klauzula informacyjna

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszenia o naborach

Wyniki naborów

Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym
w Rzeszowie


Wzory oświadczeń

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej dotycząca ochrony danych osobowych

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Kontrolowane podmioty

Plan kontroli

Rejestry, ewidencje, archiwa

Informacje ważne dla aptek

Informacje ważne dla pacjenta

Informacje ważne dla hurtowni

Informacje ważne dla podmiotów leczniczych

Informacje ważne o produktach leczniczych

Dyżury całodobowe aptek

Inne placówki

Inspektoraty w Polsce

Historia zmian

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie prowadzona jest w formie odrębnej strony internetowej pod adresem URL: bip.rzeszow.wif.gov.pl

W górnej części strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie znajduje się logo BIP.

Strona podmiotowa BIP posiada funkcję umożliwiającą wgląd do historii zmian wprowadzanych na stronę oraz rozwiązania techniczne pozwalające na kontrolę bezpieczeństwa informacji. Informacje zgromadzone na stronie kopiowane są systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji w celu zabezpieczenia przed utratą danych.

Informacje na stronie pogrupowane są tematycznie na moduły i akapity.

Zawartość poszczególnych modułów przedstawia Mapa serwisu.

Start

Przenosi na stronę główną.

Mapa

Zawiera mapę strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Instrukcja

Zawiera instrukcję korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Redakcja

Zawiera dane teleadresowe redakcji oraz wykaz pracowników tworzących zespół redakcyjny strony podmiotowej BIP.

Kontakt

Zawiera adres Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie oraz godziny pracy Urzędu.

Platforma ePUAP

Zawiera opis platformy oraz linki z nią związane.

Strona główna BIP

Przenosi na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej.

Nasza strona

Przenosi na internetową stronę promocyjną Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie.

Urząd

Zamieszczone są tutaj podstawowe dokumenty określające organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, takie jak: Struktura organizacji, Status prawny, Regulamin. Regulamin Urzędu podany jest również w wersji dokumentu uwzględniającego wszystkie kolejne zmiany.

Aktualności

Podawane są tutaj na bieżąco ogłoszenia i informacje związane z funkcjonowaniem Urzędu, m.in. ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie (Praca w Urzędzie) oraz o zamówieniach publicznych, w tym o ogłoszonych przez Urząd przetargach (Zamówienia publiczne – profil nabywcy).

Informator

Zawiera informacje przydatne dla klienta PWojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie w zakresie procedur załatwiania poszczególnych spraw.

Poprzez akapit Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw można zapoznać się z metodami realizacji sparw obywatela w urzędzie administracji publicznej.

W akapicie Skargi i wnioski opisana jest procedura obowiązująca przy składaniu skarg i wniosków w Urzędzie. Można także zapoznać się z informacją o tym, jaki powinien być przedmiot skargi i wniosku oraz jakie organy są właściwe do ich rozpatrywania. Ponadto wskazany jest tryb przyjmowania klientów przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawach skarg i wniosków. Istotnym elementem jest również zapewnienie możliwości wysłania skargi pocztą elektroniczną bezpośrednio na adres Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

W akapicie Udostępnianie informacji publicznej omówione są zasady dostępu do informacji publicznej oraz podane akty prawne, stanowiące podstawę udostępniania informacji publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie. W tym miejscu można także pobrać wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W akapicie Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej zostały omówione zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz podane akty prawne, stanowiące podstawę do korzystania z możliwości ponownego wykorzystywania informacji publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie. Dodatkowo, można tutaj pobrać wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Karty usług

Moduł ten zawiera katalog kart informacyjnych o usługach świadczonych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie.

W kartach informacyjnych przedstawiony jest szczegółowy opis procedur i wymogów, z jakimi klient spotka się przy załatwianiu w Urzędzie konkretnych spraw. Do niektórych kart informacyjnych dołączone są formularze wniosków i załączników, które można pobrać ze strony, wypełnić i wykorzystać przy załatwianiu sprawy.

Pozostałe informacje

Znajdują się tu informacje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania Urzędu. Na bieżąco podawane są informacje z zakresu: listy podmiotów kontrolowanych w każdym miesiącu, informacje ważne dla aptek, pacjenta, hurtowni oraz dla podmiotów leczniczych, a także informacje o produktach leczniczych, informacja o dyżurach całodobowych aptek oraz dokumenty i cennik Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Rzeszowie.

W module tym znajduje się również akapit Rejestry, ewidencje i archiwa, który wskazuje na miejsce prowadzenia rejestrów lub ewidencji oraz sposób i zasady udostępniania danych w nich zawartych. Ponadto, w akapicie tym jest przedstawiona informacja na temat archiwum zakładowego Urzędu.

Wyszukiwarka

Umożliwia wyszukanie informacji znajdujących się na stronie, które zawierają wyraz bądź wyrazy wpisane w okno wyszukiwarki. Jeśli nie wiemy gdzie szukać interesującej nas informacji, wpisujemy w okno wyszukiwarki wyraz kojarzony przez nas z daną tematyką i naciskamy przycisk szukaj. Wyświetlone zostaną wszystkie dokumenty, które zawierają ten wyraz.

Autor: Monika UrbaniakOdsłon strony: 5796
Opublikował(a): Adam Zimny (26-10-2007, 11:25)Wersja do druku
Zmodyfikował(a): Adam Zimny (10-08-2012, 09:39)